Питання до ДЕК журналісти

Питання на ДЕК з журналістики

Теорія масової комунікації

Поняття про теорію масової комунікації. Розвиток масової комунікації: основні періоди та етапи.

Ознаки та складові комунікативного процесу. Типологія комунікативних процесів. Прикладні моделі комунікативного процесу.

Знакова природа комунікації. Функції та особливості масової інформації. Масифікація: механізм та причини. Масова аудиторія.

Сутність поняття «маси». Ознаки мас. Маси і соціальні групи. Види мас. Характеристика натовпу і публіки.

Поняття про професійного комуніканта в системі масової комунікації. Типи комунікантів у масовій комунікації.

Масовокомунікаційний вплив. Технології масовокомунікативного впливу. Концептуальні засади масовокомунікаційного впливу. Види масовокомунікаційного впливу.

Історія науки про масову комунікацію. Теорії масової комунікації (загальний огляд). Теорії медіавпливу. Соціоцентристський підхід. Людиноцентристський підхід.

Сутність соціальних і комунікаційний технологій. Історичні етапи розвитку комунікаційних технологій.

Типи сучасних комунікаційних технологій. Характеристика основних комунікаційних технологій.

Сутність маніпуляції, її роль у комунікативному впливові на людину. Характеристики основних маніпулятивних технологій.

Поняття пропаганди. Історія розвитку. Пропагандистська комунікація: структура, функції. Комунікативні моделі (теорії) пропаганди.

Сутність PR, основні підходи до визначення. Історія виникнення PR. Мета, функції та основні принципи PR. Види PR, їх характеристика.

Імідж: поняття, типи, функції. Складові іміджу. Технології і методи побудови іміджу.Програма комунікативних дій при проведенні іміджевої кампанії.Характеристика персонального іміджу

Інформаційна війна: поняття, основні принципи. Модель інформаційної війни. Форми та способи ведення інформаційної війни. Технології і методи проведення інформаційних війн.

Комунікативний конфлікт: сутність, принципи, методи уникнення. Комунікативні чинники “примусової” і “м’якої” дипломатії.

Глобалізація культури та проблема ідентичності. Інтеркультурна комунікація: міграція, транскультурація.

Роль комунікації в інформаційному суспільстві. Масова комунікація глобального суспільства. Інформаційне суспільство. Глобалізація системи масової комунікації і її наслідки.

Теорія журналістики

Зміст та обсяг поняття «журналістика». Журналістика як предмет вивчення. Явища пражурналістики, причини виникнення та історичні закономірності розвитку журналістики.

Інфраструктура журналістики. Журналістика в системі соціальних інститутів.

Поняття «свобода преси» та «четверта влада». Чотири теорії преси (за В. Шраммом).

Класичні функції журналістики та їх сучасна динаміка. Дієвість та ефективність діяльності журналістики.

Професійна мораль журналіста. Міжнародні кодекси професійної етики журналістів та кодекс професійної етики українського журналіста.

Інформаційна політика ЗМІ: система проблемно-тематичних ліній, рубрик, характер діалогу з іншими ЗМІ, аудиторія.

Типологія ЗМІ: за характером аудиторії, предметом та тематикою, цільовим призначенням та ін.

Журналістика як система засобів масової інформації: сучасна структура системи ЗМК. Тенденції розвитку сучасних ЗМІ. Специфіка системи ЗМК в Україні: структура національного інформаційного простору.

Характеристики якісних ЗМІ. Історія появи популярної преси. Відмінності масової преси від «жовтої». Особливості масових видань. Історія появи «жовтої преси». Специфіка «жовтих» видань.

Структура редакційного колективу. Проведення летючки. Планування роботи редакції. Цільова аудиторія видання. Робота з аудиторією (анкетування, листи, залучення авторського активу).

Вимоги до об’єкта журналістського матеріалу. Пошук об’єкта журналістського матеріалу. Інформаційний привід, об’єкт та предмет журналістського матеріалу. Оцінка компетентності джерел інформації. Правила роботи з джерелами інформації.

Критерії цінності журналістського матеріалу. Вимоги до заголовка та підзаголовка журналістського матеріалу. Значення ліду та особливості його створення. Особливості написання матеріалу. Вибір жанрової форми. Важливість авторського підпису.

Поняття інформації. Правила передачі журналістської інформації (за Р. Блюмом). Критерії цінності інформації. Фактори, що впливають на ефективність та дієвість ЗМІ в умовах національного відродження.

Преса і демократизація суспільства. Преса як бізнес: конфлікт інтересів.

Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”. Закон України „Про телебачення і радіомовлення”.

Як розпочати теле- та радіомовлення. Дозвільні органи та установчі документи. Закон України „Про державну підтримку та соціальний захист журналістів”. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Право громадян на достовірну інформацію. Об’єктивність. Соціальна відповідальність журналіста. Професійна чесність журналіста. Повага до приватного життя та людської гідності.

Журналістські жанри

Поняття про систему жанрів. Фактори жанроутворення. Традиційна класифікація жанрів. Класифікація жанрів О. Тертичного. Класифікація жанрів С. Гуревича. Класифікація жанрів Л. Кройчика.

Поняття про інформаційніжанри. Стандарти інформаційноїжурналістики.Цитування та джерела в інформаційнихматеріалах. Новинарні чинники. Заголовний комплекс в інформаційному матеріалі.

Поняття про замітку. Предмет та мета замітки. Композиціязамітки. Підходи до написання першої частини замітки. Способи порушення балансу вз амітці.

Поняття про кореспонденцію. Предмет та мета кореспонденції. Види кореспонденцій та їхня композиція. Спільне та відмінне між кореспонденцією та заміткою.

Поняття про репортаж. Вимоги до репортажу. Суб’єктивність та об’єктивність у репортажі. Композиція репортажу. Заголовний комплекс репортажу. Види структури репортажу. Елементи репортажу.

Поняття про аналітичні жанри. Факт в аналітичному творі. Факт та його інтерпретація. Теза та антитеза. Аргументація. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків в аналітичному матеріалі. Формування фону в аналітичному матеріалі.

Особливості жанру інтерв’ю. Об’єкт, предмет та мета інтерв’ю. Ролі співрозмовників при проведенні інтерв’ю. Роль журналіста при проведенні інтерв’ю. Планування та підготовка інтерв’ю. Запитання до інтерв’ю. Етично-правові аспекти проведення інтерв’ю.

Поняття про коментар. Предмет та мета коментаря. Структурні елементи коментаря. Композиційн іелементи коментаря. Види коментарів. Види драматургії в коментарі.

Особливості жанру рецензія. Предмет та мета рецензії. Процес створення рецензії. Композиція рецензії. Основи аналізу кіномистецтва. Типові помилки рецензентів.

Поняття про журналістське розслідування. Предмет та мета журналістського розслідування. Формулювання гіпотези при проведенні журналістського розслідування. Генеральне інтерв’ю. Композиція журналістського розслідування. Види структури журналістського розслідування.

Особливості жанру огляд. Предмет та мета огляду. Суб’єктивність та об’єктивність огляду. Авторська позиція в огляді. Композиція огляду.

Предмет та мета статті. Відмінності статті від інших аналітичних жанрів. Види статті. Композиція статті. Особливості підготовки статті.

Специфіка художньо-публіцистичних жанрів. Особливості нарису. Специфіка публіцистичного образу. Види нарису. Види структури нарису. Вимисел у нарисі. Художні елементи нарису (пейзаж, деталь, портретна характеристика).

Особливості фейлетону. Предмет та мета фейлетону. Особливості памфлету. Предмет та мета памфлету. Використання образних засобів при підготовці фейлетону та памфлету. Особливості есе.

Історія журналістики.

Зародження журналістики в античності. Пражурналістські явища.

Розвиток журналістики в епоху середньовіччя та відродження.

Характеристика першої офіційної газети в Стародавньому Римі.

Історія виникнення журналістики у Франції. Т. Ренодо.

Особливості появи і розповсюдження преси в США.

Своєрідність розвитку журналістики епохи Просвітництва та Реформації в Європі.

Російська журналістика ХVII-ХVIII ст.

Типологія англійської преси ХIХ ст.

Особливості розвитку ЗМІ США в першій половині ХХ ст.

Виникнення телебачення в США та Європі.

ЗМІ світу напередодні та під час Другої світової війни.

Сатирична журналістика Англії ХVIII ст. Риси самобутності та журналістської майстерності Д.Дефо та Д. Свіфта.

Основні фактори розвитку журналістики країн Західної Європи та США у другій половині ХХ ст. Характеристика провідних газет і журналів.

«Таймс» і її роль у суспільстві: історія виникнення, структура, характер, проблемно-тематичний діапазон. Сучасний стан газети.

Характеристика преси східноєвропейських країн ХХ століття:типологія та проблематика.

Тенденції розвитку світової журналістики кінця ХХ- початку ХХІ століття.

Світові медіа корпорації та глобалізація інформаційної діяльності.

Специфічні риси німецької журналістики ХІХ ст.

Зарубіжні інформаційні агентства:поява, структура, характер. Сучасний стан інформаційних агентств.

Передумови зародження журналістики в Україні. Українські традиції «усної публіцистики».

Цензура та її вплив на становлення і розвиток журналістики в Україні.

Журнал як форма соціокультурної комунікації на Слобожанщині. Структура, характер, особливості «Українського журналу» А.В. Склабовського, «Харківського Демокриту», українських альманахів 30-40 років Х1Х століття.

Альманах «Киевлянин» М.Максимовича: історія виникнення, особливості, проблемно-тематичний діапазон.

Журналістська діяльність народників.

Основні закономірності становлення і розвитку української публіцистичної думки першої половини ХІХ століття. Публіцистичні виступи Г.Квітки-Основ’яненка.

Розвиток журналістики на теренах Західної України.

Видавнича діяльність Харківської школи романтиків.

Журналістська та видавнича діяльність І. Франка.

Українська журналістика в Росії (альманахи «Записки о Южной Руси», «Хата», журнал

«Основа», газета «Черниговский листок»).

«Киевская старина»: історія появи, структура, значення для розвитку української журналістики.

«Літературно-науковий вісник»: історія появи, етапи розвитку, редактори, проблемно-тематичне спрямування.

Національно-визвольна преса на хвилі визвольних змагань і становлення державності (1917-21 рр.).

Преса українських військовополонених періоду Першої світової війни та після її завершення (1914-1920 рр). Преса української політичної міграції (1919-1939 рр.).

Особливості української преси періоду „Хрущовської відлиги”.

Своєрідність журналістики незалежної України (після 1991 р.).

Особливості висвітлення української національної ідеї у працях сучасних журналістів.

Проблематика сучасної політичної журналістики.

Проблематика сучасної економічної журналістики.

Проблематика сучасної спортивної журналістики.

Соціальна проблематика сучасної журналістики.

Міжнародна журналістика

Загальна характеристиска німецької періодики. Структура газетно-журнального ринку Німеччини. «Зюддойчецайтунг». «Франкфуртеролгемайнецайтунг». «ДіЦайт». «Більд».

Загальна характеристиска англійської періодики. Структура газетно-журнального ринку Англії. «Гардіан». «Індепендент». «Файненшіалтаймс». «Економіст». «Сан».

Загальна характеристиска французької періодики. Структура газетно-журнального ринку Франції. «Фігаро». «Ель». «Ліберасьйон». «ЛєМонд».

Загальна характеристиска іспанської періодики. Структура газетно-журнального ринку Іспанії. «Ель Паїс». «Марка». «Ель Мундо».

Загальна характеристиска італійської періодики. Структура газетно-журнального ринку Італії. «Корьєределла сера». «Гадзеттаделло спорт». «ЛаРепубліка». «ЛаСтампа».

Загальна характеристика преси США. Структура газетно-журнального ринку США. Тенденції розвитку преси США. «Нью-Йорк таймс». «Вашингтон пост». «Лос-Анджелес таймс». «Уолл-стрітджорнел». «Плейбой». «Вог».

Загальна характеристика телерадіомовлення Німеччини. Публічно-правове телерадіомовлення. Приватне телерадіомовлення. ZDF. ARD.

Загальна характеристика телерадіомовлення США. Типи мовлення в США. Програмування. NBC. ABC. CBS. CW. Fox.

Загальна характеристика телерадіомовлення Великобританії. Типи мовлення у Великобританії. Виробництво програм. BBC. ITV. 4 канал. 5 канал.

Загальна характеристика телерадіомовлення Франції. Типи мовлення у Франції. Провідні французькі телерадіокомпанії.

Загальна характеристика телерадіомовлення Італії. Типи мовлення в Італії. Провідні італійські телерадіокомпанії.

Спеціалізація

Роль і значення радіомовлення у суспільстві. Функції радіомовлення. Особливості впливу на аудиторію

Типи радіоорганізацій (за формою власності, специфікою організації мовлення).

Різновиди радіопередач. Жанрово-тематичне спрямування радіопередач.

Принципи та особливості програмування в радіомовленні. Сітка і розклад радіомовлення.

Технічні засоби радіомовлення. Технологічна «революція» радіо в інформаційному суспільстві.

Виражальні засоби радіомовлення.

Особливості структури радіоматеріалів аналітичного жанру. Професійна спеціалізація в аналітичних жанрах.

Радіоведучий – обов’язки, особливості роботи, необхідні якості, розповсюджені помилки ведення. Вимоги до радіобесіди. Методика підготовки радіобесіди. Специфіка прямоефірних передач.

Особливості композиції та виражальних засобів художньо-публіцистичних радіопередач.

Документальна основа радіомовлення. Створення та використання документальних записів.

Особливості сприйняття радіопередач аудиторією. Традиційні та сучасні форми діалогу з радіослухачами.

Жанри сучасного радіо (інформаційно-подієві, аналітичні, документально-художні).

Новини на радіо. Джерела та відбір інформації. Основні принципи верстки інформаційного випуску.Екстрені та тематичні випуски новин.

Інформаційна служба сучасної радіостанції. Структура, особливості та відмінності від ІС в інших ЗМІ.

Поняття формату радіостанції. Історія музичних радіоформатів.

Програмування на радіо. Музичне та програмне наповнення ефіру. Інтерактивні програми, розіграші призів, програми на замовлення.Організація дня мовлення: ранкові, денні, вечірні, нічні блоки, передачі вихідного дня.

Радіоінтерв’ю. Радіорепортаж. Види, цілі, структура, правила.

Фотожурналістика в системі ЗМІ. Фотографія та її різновиди.

Основні принципи побудови композиції кадру. Компоненти композиції: фокальна точка; смисловий (сюжетний) центр; лінії; передній план, середній та задній плани – ознака глибини; фон; зв’язки (подібності, контрасту, конструктивний, нереальних форм). Елементи та види композицій: центральна композиція, «правило третин» / золоте перехрестя - зорова гармонія, композиція ваги, замкнена композиція, компактна композиція чи композиція деталей. Поняття «природні межі кадру».

Особливості фоторепортажу.

Фотопортрет.

Натюрморт.

Інтер’єрна фотографія.

Пейзажна фотографія.

Безпека журналіста при проведенні фотозйомки.

Різновиди роботи тележурналіста в кадрі.

Поняття телерепортажу.

Види репортажу.

Жанри аналітичної журналістики на телебаченні.

Особливості інформаційних жанрів у журналістиці.

Інформаційний випуск.

Телевізійна публіцистика. Характерні риси та ознаки.

Поняття про нові медіа.

Початки інтернет-журналістики в Україні (мережеві видання «Українська правда», UA Today, Pro.UA, Корреспондент.net).

Сучасний стан нових медіа в Україні.

Традиційні ЗМІ в мережі Інтернет (інтернет-телебачення, преса в мережі, інтернет-радіо).

Загальні тенденції розвитку інтернет-ЗМІ: конвергенція, дигіталізация, глобалізація.

Особливості застосування інформаційної графіки в нових медіях: історія розвитку.

Соціальні мережі як медіа. Принципи комунікацій

Українські та зарубіжні пошукові онлайн-системи в роботі журналіста.

Етичні принципи діяльності журналістів нових медіа.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Аньєс Ів. Підручник із журналістики: Пишемо для газет. – К. : Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2013. – 544 с.

Байд Е. Ефірна журналістика. Технологія виробництва ефірних новин. – К., 2007. – 430 с.

Брайант, Дженнингз, Томпсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.

Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навчальний посібник / За заг. ред. В.Ф. Іванова. – К. : Академія української преси, 2011. – 262 с.

Вартанов П., Шкляр В.І. Основи теорії журналістики. – К., 1997.

Ермилов А. Живой репортаж: профессиональные советы тележурналисту / Алексей Ермилов. – М., 2010.

Журналістика та медіа : Довідник / Зігфрід Вайшенберг, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен. – К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с.

Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 1992 р.

Закон України „Про інформацію” від 20 листопада 1992 р.

Іванов В., Сердюк В. Журналістка етика. – К., 2002.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием.— К.: Оріяни, 2000.

Квіт С. Масові комунікації : підручник. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] / В. Б. Кашкин. – Воронеж : Издво ВГТУ, 2000. – 170 с. – Режим доступа : http://kachkine.narod.ru/CommTheory.

Конституція України. – К.: Право. – 1996. – 53 с.

Крейґ Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста та редактора у нових ЗМІ / перекл. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

Крістіанс К. Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. – 592 с.

. – 655 с.

Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство "Логос", 2004. – 232 с.

Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: мас-медії та громадська думка / пер. з анг. – К. : «К.І.С.», 2007. – 256 с.

Марі-Шаппе Жан. Інфографія у пресі. – К., 2001. – 102 с.

Масова комунікація: Підручник / А.З.Москаленко, Л.В.Губерський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 216 с.

Мережева журналістика: спеціалізовані курси: навч. посібник/ Н. Габор, Ю.Залізняк та ін.. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.

Москаленко А.З. Вступ до журналістики. – К.: Школяр, 1998.

Москаленко А.З. Теорія журналістики: Підручник. – К.: Експрес-об’ява, 1998. – 335 с.

Пітерс Дж. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації : пер. с англ. / ; Пер. . – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2004 . – 302 с.