Питання до Дек Реклама та ПР 2018

До Програми комплексного державного іспиту (КДІ)

для бакалаврів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»

Питання з професійної підготовки

Зв’язки з громадськістю

Державні документи та кодекси, які регламентують PR-діяльність

Нормативно-правові засади PR-діяльності.

Етичні засади PR-діяльності.

Основні історичні віхи розвитку паблік рилейшнз.

Зародження основ паблік рилейшнз у США.

Інноваційні технології ХХ-ХХІ ст.: досвід Європи.

Діяльність найвідоміших PR-фахівців ХХ-ХХІ ст.

Глобалізація професійної системи зв’язків з громадськістю ХХІ ст.: міжнародні асоціації.

Громадська думка в контексті PR-діяльності: генеза, структура, функції, технології формування.

Соціологія громадської думки: історія та методи дослідження, актуальні проблеми, найвідоміші дослідники.

Сутність, основні елементи і принципи PR.

Місце PR у системі засобів маркетингових комунікацій.

Організаційно-психологічні передумови ефективності PR. Основні засоби та методи ефективної комунікації.

Комунікативні бар’єри та засоби їх подолання.

Діяльність PR-агенцій та відділів реклами і PR у компаніях та державних установах.

Напрями PR-діяльності некомерційних організацій.

Внутрішні PR-документи: види, особливості застосування.

Види продуктів медіааналітики: інформаційний бюлетень, press-report, тематична аналітична записка, аналіз медіа-образу кампанії, психологічний медіа-портрет.

Особливості прес-конференції як способу оприлюднення важливої й поточної інформації. Брифінг як форма регулярної комунікації із ЗМІ.

Наповнення прес-кіту для журналістів набором PR-текстів під час проведення прес-конференції.

Прес-релізи: правила підготовки, структурні елементи, вимоги до інофрмації, основні види.

Прес-тур як інформаційний захід для преси. Особливості проведення прес-туру.

Основні моделі управління зв’язками з громадськістю.

Планування PR-кампаній: стратегічний та оперативний підходи.

Основні елементи схеми PR-комунікації.

Загальна характеристика цілей PR у комерційній та некомерційній діяльності.

Загальна характеристика функцій підрозділів рекламного та PR-агентства.

Вимоги до фахівців у сфері реклами і PR.

PR-діяльність організацій в Інтернеті.

Критерії і показники ефективності PR-кампаній.

План-графік, діаграма Ганта, мережевий графік: можливості інструментарію в рамках планування та організації PR-кампаній.

Основні характеристики PR-текстів. Визначення та характеристики поняття «первинні PR-тексти».

Корпоративні зв’язки з громадськістю: сутність, стратегії, структурні елементи

корпоративної PR-програми.

Компоненти корпоративної культури.

Фірмовий стиль і фірмові стандарти взаємодії у створенні іміджу організації.

Мовленнєві стандарти у ситуаціях ділової взаємодії. Типові ситуації встановлення і підтримання ділових контактів.

Принципи корпоративної поведінки; внутрішні етичні стандарти компаній.

Сутність поняття «місія фірми».

Імідж: види, функції, структура, методи та засоби формування.

Особистісний та професійний імідж. Загальні положення.

Іміджування як спосіб самопрезентації. Принципи іміджування.

Професія - іміджмейкер. Зовнішній і внутрішній імідж. Використання технологій привабливості.

Комунікативно-мовленнєві засоби створення іміджу.

Імідж і престиж у сфері зв'язків із громадськістю. Технології формування іміджу організації.

Планування PR-діяльності організації як компонент бізнес-плану.

Організація та проведення PR-акцій.

SWOT- аналіз: сутність, значення, сфера застосування.

Моніторинг інформаційного поля як основа інформаційної політики організації.

Використання PR у політичній сфері. Технології успіху у виборчих кампаніях.

PR як засіб впливу на процеси в економічній сфері.

PR у забезпеченні функціонування і розвитку соціальної і гуманітарної сфер. Недоліки вітчизняних PR у соціальній сфері.

Використання PR у державному управління та місцевому самоврядуванні.

Основні прийоми PR-технологій. Можливості протидії псевдотехнологіям PR.

Порівняльна характеристика PR, реклами, пропаганди: мета, завдання, засоби.

Планування результатів PR-діяльності.

Поняття сучасної інформаційної війни, методи протидії інформаційним атакам.

Специфіка та основні форми діяльності спін-доктора в контексті сучасної інформаційної боротьби.

Кризовий план і планування кризових комунікацій. Група кризових комунікацій.

Пропаганда як форма суспільної комунікації: форми, методи, жанрова різноманітність, найвідоміші фахівці.

Формування позитивного іміджу, управління репутацією в соціальних мережах, блогах, на корпоративних сайтах. SERM – управління репутацією в пошукових системах.

 

Реклама

Сутність, класифікація, види та функції реклами.

Цільова аудиторія. Типи споживачів. Раціональний та емоційний типи споживачів.

Основні напрямки розвитку реклами: причини і закономірності появи нового етапу, особливості комунікації, провідні жанри.

Протореклама у стародавньому світі: витоки, функції, форми, особливості комунікації.

Усна, зображувальна та писемна форми реклами у античному суспільстві.

Суспільно-економічні фактори становлення, провідні жанри, новаторство рекламних комунікацій у період Середньовіччя.

Зародження, становлення, специфіка національних форм рекламування в країнах Західної Європи у ХVII-XVIII ст.

Західноєвропейський досвід рекламної діяльності у ХIХ-ХХ ст.

Американська реклама ХIХ-ХХ ст.

Реклама в Україні XV- початку ХХ ст.

Розвиток радянської рекламної сфери до 1991 року. Ідеологічна роль реклами радянського періоду.

Основні тенденції розвитку рекламно-комунікаційного ринку України.

Американські теоретики й практики реклами.

Британські спеціалісти у сфері рекламної індустрії.

Французькі спеціалісти у сфері рекламної індустрії.

Рекламні кампанії часів Великої депресії в США (Lucky Strike, Camel, Coca-Cola, Pepsi-Cola).

Найвідоміші рекламні кампанії сучасності.

.Державне регулювання реклами: досвід країн ЄС.

Система рекламного саморегулювання в країнах ЄС.

Кодекси як засіб саморегулювання рекламної діяльності в країнах Євросоюзу на міждержавному рівні.

Правові засади рекламної діяльності в Україні. Основні положення Закону України «Про рекламу».

Відповідальність за порушення чинного законодавства України в галузі рекламної діяльності.

Критерії етичності рекламних продуктів. Основні принципи створення етичної реклами.

Відображення в етичних кодексах реклами і PR основних моральних заповідей людства.

Реклама в системі маркетингових комунікацій.

Інтегровані TTL-комунікації.

Структура та рівні рекламного повідомлення.

Вербальні і невербальні комунікації у рекламній діяльності.

Рекламна кампанія. Алгоритм побудови РК.

Стратегічне планування рекламної кампанії.

Виробничий етап рекламної кампанії.

Комплексність та ефективність рекламних кампаній.

Поняття сегментування ринку. Основні параметри. Сегментування ринку за типом "5W".

Бриф: сутність, класифікація, структура.

Медіапланування, його роль в побудові РК.

Інтернет-реклама: види, психологічні особливості сприйняття, переваги та недоліки, перспективи розвитку.

Організація та функції відділу реклами у торгівельній мережі.

Планування, розрахунок і розподіл рекламного бюджету.

Основні показники і терміни медіапланування.

Піраміда потреб А.Маслоу і мотивація споживачів у рекламі.

Методи психологічного впливу у соціально-політичній та комерційній рекламі.

Основні етапи готовності цільової аудиторії до здійснення покупки: «рекламні сходи».

Рекламний текст як основна одиниця рекламної комунікації. Складові рекламного тексту. Правила написання рекламного тексту.

Рекламний слоган: основні завдання, вимоги, критерії відбору.

Основні етапи розробки рекламного звернення.

Особливості реклами на різних етапах життєвого циклу товару.

Соціальна реклама в Україні: механізми ефективного впливу.

Особливості функціонування політичної реклами в Україні. Методи психологічного впливу. Прихована політична реклама.

Маніпулятивні технології в політичній рекламі.

Семіотика у рекламі. Семіотичні моделі реклами.

Стереотипи та ціннісні домінанти у сучасному рекламному тексті.

Основні етапи творчого процесу створення рекламно-інформаційного продукту.

Комунікативні механізми формування рекламного іміджу.

Переваги та недоліки нетрадиційних засобів та нетрадиційної подачі засобів поширення рекламної-інформації.

Фірмовий стиль, основні елементи фірмового стилю.

Використання параграфеміки у рекламі

Правила позитивної критики творчих рекламно-інформаційних робіт.

Рекламний образ, основні вимоги до нього.

Якісні дослідження у рекламі та аналіз їх результатів.

Кількісні дослідження у рекламі та аналіз їх результатів.

Практичне завдання з професійної підготовки

Запропонуйте свій варіант наповнення прес-кіту для журналістів набором рекламних та PR-текстів під час проведення прес-конференції з дирекцією нового молодіжного центру.

Розробіть рекламно-інформаційний текст для молодіжного журналу з приводу початку творчого конкурсу «Молоді рекламісти Одеси».

Напишіть прес-реліз (та визначте канали його розповсюдження) з приводу івент-заходу (за вибором студента)

Наведіть приклади порушення Закону про рекламу в Україні на конкретних рекламних повідомленнях (за вибором студента)

Запропонуйте план-сценарій рекламної або PR-кампанії з приводу ювілею відомої історичної пам'ятки Одеси чи вашого рідного міста.

Розробити PR-бриф для написання іміджевої статті (за вказаними вимогами)

Замовник – факультет журналістики НУ «ОЮА»,

Тема – вступна кампанія 2018 року.

Довідкова література:

Закон України "Про рекламу" - Документ , [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:

Інформація та реклама в Україні: зб. законодав. і нормат. актів : офіц. текст /. -316 с. - (Інформаційне законодавство України)

Антипов, К.В. Основы рекламы: Учебник / К.В. Антипов. - М.: Дашков и К, 2015. - 328 c.

Аржанов, Н.П., Пирогова Т.А. История отечественной рекламы: Галерея рекламной классики. – Харьков: Студцентр, 2004. – 304с.

Барна Н.В. Іміджелогія : навч. посібн. /Н.В. Барна. — Київ, 2007. — 216 с.

Бове, Кортлэнд Л.; Аренс, Уилльям Ф. Современная реклама; Тольятти: Довгань, 2012. - 704 c

Бугрим, В. В. Іміджологія / Іміджмейкінг : навч. посіб. / В. Бугрим; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2013.- 255 с.

Борисов, Б.Л. Технология рекламы и PR.—М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.—624с.

Ваксман Р.В. Рекламна діяльність: проблеми господарсько-правового забезпечення : монографія / Р. В . Ваксман ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - 207 с. - (Наукові праці каф. госп. права Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого). - Бібліогр. : с. 171-188

Васильев, Г.А. Основы рекламы: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 407 c.

Історія реклами : конспект лекцій / укладач Н. С. Подоляка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 193 с.

Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: «Петер-ское

Востоков-ние», 2002.- 288 с.

Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності. Навчальний посібник. - Дрогобич: Посвіт, 2007. – 108 с.

Мойсєєв В.А. Паблік рілейшнз6 Навчальний посібник. – К. : «Академвидав», 2007. – 224 с.

Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.

Палєха Ю. І. Іміджологія: [навч. посібник] / Ю. І. Палєха / [за заг. ред. З. І. Тимошенко]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.

Панфилова Л.П. Деловая коммуникация в проф. сфере/ Л.П. Панфилова. – СПб., 2001

Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория и практика / Г.Г. Почепцов. — К., 1998. — 234 с.

Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу [Електронний ресурс] режим доступу:

Ромат, Е., Сендеров Д. Реклама: Учебник для вузов. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 512с.

Соколов А.В. Социальные коммуникации: Уч.-мет. пособие. - М., 2001.

Шепель В.М. Имиджелогия : секреты личного обаяния / В.М. Шепель. — М. : ЛИНКА — ПРЕСС, 1997. — 382 с.

Щепилова Г.Г., Щепилов К.В. Основы рекламы: ученик для бакалавров. – М. : Юрайт, 2013. – 521 с.

Ученова В.В. История отечественной рекламы. 1917-1990: уч. пособ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с.

Чумиков А.Н. Реклама и святи с общественностью: Имидж,репутація, бренд: Учеб. Пособие для студентов вузов/ А.Н.Чумиков. – М.: «Аспект-Пресс», 2016. – 159 с.